Nạp Đúng Mốc

Server : 

  • S1 - S116

Thời gian:

  • 12/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Ngọc luyện pháp bảo*100 Kẹo*5
500 KNB*588 Ngọc luyện pháp bảo*200 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Ngọc luyện pháp bảo*500 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Rương thăng kim*20 Kẹo*30
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 14/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Ngọc luyện pháp bảo*100 Kẹo*5
500 KNB*588 Ngọc luyện pháp bảo*200 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Ngọc luyện pháp bảo*500 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Rương thăng kim*20 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 16/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Ngọc luyện pháp bảo*100 Kẹo*5
500 KNB*588 Ngọc luyện pháp bảo*200 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Ngọc luyện pháp bảo*500 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Rương thăng kim*20 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 18/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Ngọc luyện pháp bảo*100 Kẹo*5
500 KNB*588 Ngọc luyện pháp bảo*200 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Ngọc luyện pháp bảo*500 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Rương thăng kim*20 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn