Nạp mỗi ngày


Thời Gian:

  • 12/03 - 14/03

Server : 

  • S1 - S116
Số ngày nạp Phần thưởng
1 Kẹo*5 Bạc*2000k KNB*500
2 Rương chiến vũ cơ đỏ*10 Trống Trận*500 Đức tâm*30
3 Đá chú linh đỏ*1 Trống Trận*500 Đức tâm*50

Server : 

  • S117 - S119
Số ngày nạp Phần thưởng
1 Quyển thức tỉnh*200 Thần luyện - cao*20 Bạc*1000k
2 Quyển thức tỉnh*300 Thần luyện - cao*30 Bạc*2000k
3 Quyển thức tỉnh*500 Thần luyện - cao*50 Thời trang thức thần Susanoo

Thời Gian:

  • 15/03 - 18/03

Server : 

  • S1 - S116

Số ngày nạp Phần thưởng
1 Ngọc Độn Giáp*2 Mảnh đá chú linh đỏ*20 Bạc*1000k
2 Ngọc Độn Giáp*3 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Bạc*2000k
3 Ngọc Độn Giáp*4 Mảnh đá chú linh đỏ*50 Bạc*3000k
4 Đá chú linh 7 màu*1 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Bạc*4000k

Server : 

  • S117 - S119

Số ngày nạp Phần thưởng
1 Rương chiến vũ cơ cam*10 Thuốc tu luyện*200 Bạc*1000k
2 Rương chiến vũ cơ cam*20 Thuốc tu luyện*400 Bạc*2000k
3 Rương chiến vũ cơ cam*30 Thuốc tu luyện*600 Bạc*3000k
4 Thời trang thức thần đỏ Ibaraki Doji Thuốc tu luyện*800 Bạc*4000k
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn