Quà Tuần

Thời Gian:

  • 12/03 - 18/03

Điều kiện :

  • Nạp 5000 KNB

Server : 

  • S1 > S116
Ngày Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3
Ngày 1 Rương chiến vũ cơ đỏ*20 Ngọc tinh luyện PB*1000 KNB*1888
Ngày 2 Rương chiến vũ cơ đỏ*30 Ngọc tinh luyện PB*2000 KNB*2888
Ngày 3 Rương chiến vũ cơ đỏ*50 Ngọc tinh luyện PB*5000 KNB*3888

Server : 

  • S1 > S116
Ngày Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3
Ngày 1 Rương chiến vũ cơ đỏ*20 Trống trận*100 Đức tâm*10
Ngày 2 Rương chiến vũ cơ đỏ*30 Trống trận*100 Đức tâm*10
Ngày 3 Rương chiến vũ cơ đỏ*50 Trống trận*150 Đức tâm*10


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn