Tầm Bảo Sư

Thời Gian:

  • 12/03 & 18/03

Server : 

  • S1 - S116

Nội Dung:

Số lần yêu cầu Thưởng
20 Ngọc tinh luyện PB*30
30 Ngọc tinh luyện PB*40
40 Ngọc tinh luyện PB*50
60 Ngọc tinh luyện PB*80
80 Ngọc tinh luyện PB*100
100 Ngọc tinh luyện PB*130
120 Ngọc tinh luyện PB*170

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn