Tích Nạp 3 Ngày

Thời Gian:

  • 12/03 - 14/03

Server : 

  • S1 - S125

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng
200 KNB*200 Thuốc tu luyện*100 Ngọc tinh luyện pb*100
500 KNB*300 Thuốc tu luyện*300 Ngọc tinh luyện pb*200
1000 KNB*500 Thuốc tu luyện*500 Ngọc tinh luyện pb*300
2000 KNB*1000 Mảnh ngoại hình cao*64 Ngọc tinh luyện pb*400
5000 KNB*3000 Mảnh ngoại hình hiếm*64 Ngọc tinh luyện pb*500

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn