Cây Tâm Nguyện

Thời Gian:

  •  19/03 - 25/03

Server : 

  • S1-->S124

Nội Dung:

Mô tả: Mỗi 5 phút online sẽ nhận được 1 quẻ xăm, dùng quẻ xăm để chọn phần thưởng, tối đa 10 phần thưởng mỗi ngày


STT Phần thưởng
1 Vé Sử Thi*1
2 Mảnh cánh cao*1
3 Cơm nắm*1
4 Rượu*1
5 Thú hồn*100
6 Ngọc luyện PB*20
7 Mảnh ngọc độn giáp*2
8 Hồn tướng*100
9 Mảnh đá chú linh đỏ*1
10 Quẻ xăm*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn