Diệt phản quân

Thời Gian:

  • 20/03 & 24/03

Server : 

  • S1 - S116
Điều kiện Phần thưởng
Diệt 5 phản quân Vé sử thi*2
Diệt 10 phản quân Vé sử thi*2
Diệt 15 phản quân Vé sử thi*2
Diệt 20 phản quân  Vé sử thi*2
Diệt 25 phản quân Vé sử thi*2