Hoàn Trả Đặc Biệt

Thời gian:

  •  19/03 - 21/03

Nội Dung:

Mô tả: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc thưởng

Server : 

  • S1 > S116
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Trống trận*200 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *1 Nguyên Thạch*1000
500 Trống trận*300 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *1 Nguyên Thạch*2000
1000 Trống trận*400 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *1 Nguyên Thạch*3000
2000 Trống trận*500 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *2 Nguyên Thạch*4000
5000 Trống trận*600 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *3 Nguyên Thạch*5000
7500 Trống trận*700 Đức tâm*30 Kẹo*30
10000 Trống trận*800 Đức tâm*30 Kẹo*40
15000 Trống trận*900 Đức tâm*30 Kẹo*50
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn