Tích Lũy Nạp nhận thưởng hấp dẫn

Thời Gian:

  • 19/03 - 25/03

Server : 

  • S1 > S116

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng
200 Bạc*3000k Ngọc độn giáp*2 Kẹo*5
500 Bạc*5000k Ngọc độn giáp*3 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Ngọc độn giáp*5 Kẹo*15
2000 Rương mảnh thức thần đỏ*20 Ngọc độn giáp*10 Kẹo*20
5000 Vé Sử Thi*200 Vé tổ chức - lớn*1 Kẹo*25
10000 Rương mảnh thức thần đỏ*80 Ngọc độn giáp*20 Kẹo*30
15000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*10 Ngọc tinh luyện PB*3000 Kẹo*35
20000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*20 Ngọc tinh luyện PB*4000 Kẹo*40
30000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*30 Ngọc tinh luyện PB*5000 Kẹo*45
40000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*40 Thuốc tu luyện*10000 Kẹo*50
60000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*50 Thuốc tu luyện*20000 Kẹo*55

Server : 

  • S117 > S119

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng
200 Bạc*500k Ngọc độn giáp*1 Tinh hoa tướng đỏ*5
500 Bạc*2000k Ngọc độn giáp*1 Tinh hoa tướng đỏ*10
1000 Thuốc tu luyện*300 Ngọc độn giáp*2 Tinh hoa tướng đỏ*15
2000 Thuốc tu luyện*700 Ngọc độn giáp*3 Tinh hoa tướng đỏ*20
5000 Quẻ xăm*500 Rương thức thần đỏ*10 Tinh hoa thời trang*500
10000 Quẻ xăm*1000 Rương thức thần đỏ*20 Tinh hoa thời trang*1000
15000 Quẻ xăm*1500 Rương thức thần đỏ*30 Tinh hoa thời trang*1500
20000 Quẻ xăm*2000 Rương thức thần đỏ*40 Tinh hoa thời trang*2000
30000 Quẻ xăm*2500 Rương tướng đỏ*1 Linh vũ*200
40000 Quẻ xăm*3000 Cờ Taira*1 Linh vũ*300
60000 Quẻ xăm*3500 Rương tướng đỏ*2 Linh vũ*400
80000 Quẻ xăm*4000 Rương thú cưỡi đỏ*80 Linh vũ*500
100000 Quẻ xăm*4500 Vé sử thi*600 Linh vũ*600


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn