Cá Tháng Tư

Thời Gian:

  •  26/03 - 01/04

Server : 

  • S1 > S116
Vật Phẩm
Số lượng yêu cầu Số lần đổi
Thuốc tu luyện*30 Hộp Quậy Phá*1 200
Quyển thức tỉnh*50 Hộp Quậy Phá*1 200
Đá Tinh Luyện Quý*20 Hộp Quậy Phá*1 50
Ngọc tinh luyện pháp bảo*40 Hộp Quậy Phá*2 100
Mảnh cánh cao*5 Hộp Quậy Phá*15 5
Vé Sử Thi*5 Hộp Quậy Phá*20 10
Rương ngự thú cam*15 Hộp Quậy Phá*20 4
Quẻ xăm*500 Hộp Quậy Phá*5 20
Rương thăng kim*5 Hộp Quậy Phá*15 3
Mảnh tướng đỏ*150 Hộp Quậy Phá*100 1
Đá chú linh đỏ*1 Hộp Quậy Phá*20 + 10000 KNB 1
Đá chú linh 7 màu*1 Hộp Quậy Phá*40 + 20000 KNB 1
Thần khí nguyên linh trung*5 Hộp Quậy Phá*10 + 1000 KNB 5
Mảnh thú cưỡi đỏ*2 Hộp Quậy Phá*10 + 1000 KNB 5
Mảnh cánh cao*10 Hộp Quậy Phá*10 + 1500 KNB 5
Thuốc tu luyện*1000 Hộp Quậy Phá*10 + 500 KNB 20
Đá chú linh 7 màu*1 Hộp Quậy Phá*50 + 15 Mua Sắm 2
Rương thức thần đỏ*100 Hộp Quậy Phá*50 + 30 Mua Sắm 1
Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*80 Hộp Quậy Phá*50 + 50 Mua Sắm 1
Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1*80 Hộp Quậy Phá*50 + 30 Mua Sắm 1
Rương chiến vũ cơ đỏ*100 Hộp Quậy Phá*50 + 50 Mua Sắm 1
Lôi thần*1 Hộp Quậy Phá*50 + 75 Mua Sắm 1
Hắc thiên vũ*1 Hộp Quậy Phá*50 + 150 Mua Sắm 1
Ngọc tấn công lv8 Hộp Quậy Phá*50 + 25 Mua Sắm 3
Ngọc tinh luyện pháp bảo*5000 Hộp Quậy Phá*50 + 25 Mua Sắm 3
Thời trang vàng - Ma giới*1 Hộp Quậy Phá*50 + 500 Mua Sắm 1

Server : 

  • S117 > S127
Vật Phẩm
Số lượng yêu cầu Số lần đổi
Thuốc tu luyện*40 Hộp Quậy Phá*1 200
Quyển thức tỉnh*65 Hộp Quậy Phá*1 200
Đá Tinh Luyện Quý*20 Hộp Quậy Phá*1 100
Tinh hoa trang bị đỏ*10 Hộp Quậy Phá*5 15
Tinh hoa tướng đỏ*10 Hộp Quậy Phá*5 15
Mảnh thức thần cam*20 Hộp Quậy Phá*20 1
Rương ngự thú cam*15 Hộp Quậy Phá*20 1
Quẻ xăm*1000 Hộp Quậy Phá*5 20
Mảnh pháp bảo đỏ*1 Hộp Quậy Phá*10 3
Mảnh tướng đỏ hiếm*150 Hộp Quậy Phá*75 1
Mảnh tướng đỏ*150 Hộp Quậy Phá*50 1
Đá chú linh cam*1 Hộp Quậy Phá*40 5
Ngọc phá cách*100 Hộp Quậy Phá*50 + 1000 KNB 1
Nước Linh Luyện*10 Hộp Quậy Phá*5+500 KNB 20
Mảnh thú cưỡi đỏ*2 Hộp Quậy Phá*10 + 1000 KNB 5
Mảnh cánh cao*10 Hộp Quậy Phá*10 + 3000 KNB 5
Thuốc tu luyện*1000 Hộp Quậy Phá*10 + 2000 KNB 5
Mảnh thức thần đỏ*5 Hộp Quậy Phá*20 + 2000 KNB 4
Đá chú linh đỏ*1 Hộp Quậy Phá*50* + 100 Mua Sắm 2
Đá chú linh 7 màu*1 Hộp Quậy Phá*50 + 150 Mua Sắm 2
Thời trang vàng - Ma giới*1 Hộp Quậy Phá*50 + 500 Mua Sắm 1
Hộp thời trang đỏ*1 Hộp Quậy Phá*50 + 100 Mua Sắm 1
Rương thức thần đỏ*100 Hộp Quậy Phá*50 + 50 Mua Sắm 1
Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*80 Hộp Quậy Phá*50 + 100 Mua Sắm 1
Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1*80 Hộp Quậy Phá*50 + 50 Mua Sắm 1
Rương chiến vũ cơ đỏ*100 Hộp Quậy Phá*50 + 50 Mua Sắm 1