Diệt phản quân

Thời Gian:

  • 26/03 & 01/04

Server : 

  • S1 - S127
Điều kiện Phần thưởng
Diệt 5 phản quân Hộp Quậy Phá*3
Diệt 10 phản quân Hộp Quậy Phá*2
Diệt 15 phản quân Hộp Quậy Phá*2
Diệt 20 phản quân  Hộp Quậy Phá*1
Diệt 25 phản quân Hộp Quậy Phá*1