Diệt Thảo Khấu

Thời Gian:

  • 26 & 01/04

Server : 

  • S1 - 127
Điều kiện Phần thưởng 
Tấn công 5 lần phản quân Hộp Quậy Phá*2
Tấn công 10 lần phản quân Hộp Quậy Phá*2
Tấn công 15 lần phản quân Hộp Quậy Phá*1
Tấn công 20 lần phản quân  Hộp Quậy Phá*1
Tấn công 25 lần phản quân Hộp Quậy Phá*1
Tấn công 30 lầnphản quân Hộp Quậy Phá*1
Tấn công 35 lầnphản quân Hộp Quậy Phá*1
Tấn công 40 lầnphản quân Hộp Quậy Phá*1

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn