Khiêu chiến Tinh Anh

Thời Gian:

  • 26/03 vs 01/04

Server : 

  • S1-127
Điều kiện  Phần thưởng
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 15 Hộp Quậy Phá*2
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 20 Hộp Quậy Phá*2
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 30 Hộp Quậy Phá*1
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 40 Hộp Quậy Phá*1
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 50 Hộp Quậy Phá*1
Tích lũy số lần vượt ải tinh anh đạt 60 Hộp Quậy Phá*1

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn