Mua Sắm

Thời Gian:

  • 26/03 - 01/04

Server : 

  • S1 - S125

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng Số lần nạp
200 Mua Sắm*1 + Hộp Quậy Phá*2 50
500 Mua Sắm*2 + Hộp Quậy Phá*7 50
1000 Mua Sắm*5 + Hộp Quậy Phá*10 50
2000 Mua Sắm*10 + Hộp Quậy Phá*20 50
5000 Mua Sắm*25 + Hộp Quậy Phá*50 50
10000 Mua Sắm*50 + Hộp Quậy Phá*100 50

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn