Nạp Đúng Mốc

Server : 

  • S1 - S116

Thời gian:

  • 26/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Rương thăng kim*2 Kẹo*5
500 KNB*588 Rương thăng kim*5 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Rương thăng kim*10 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Rương thăng kim*20 Kẹo*30
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 28/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Rương thăng kim*2 Kẹo*5
500 KNB*588 Rương thăng kim*5 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Rương thăng kim*10 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Rương thăng kim*20 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 30/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Rương thăng kim*2 Kẹo*5
500 KNB*588 Rương thăng kim*5 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Rương thăng kim*10 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Rương thăng kim*20 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 01/04
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Rương thăng kim*2 Kẹo*5
500 KNB*588 Rương thăng kim*5 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Rương thăng kim*10 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Rương thăng kim*20 Kẹo*20
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn