Nạp Đúng Mốc (S117 - S119)

Server : 

  • S117 - S119

Thời Gian:

  • 26/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Tinh hoa tướng đỏ*10 Thuốc tu luyện*200
500 Mảnh pb đỏ*1 Cơm nắm*10 Thuốc tu luyện*300
1000 Cơm Nắm*15 Thú hồn*2000 Thuốc tu luyện*500
2000 Tướng hồn*1000 Ngọc độn giáp*4 Tinh hoa tướng đỏ*30
5000 Rượu*20 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*10 Thức ăn cam*50
10000 Rượu*40 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*20 Thức ăn cam*100

  • 28/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Tinh hoa tướng đỏ*10 Thuốc tu luyện*200
500 Mảnh pb đỏ*1 Cơm nắm*10 Thuốc tu luyện*300
1000 Cơm Nắm*15 Thú hồn*2000 Thuốc tu luyện*500
2000 Tướng hồn*1000 Ngọc độn giáp*4 Tinh hoa tướng đỏ*30
5000 Rượu*20 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*10 Thức ăn cam*50
10000 Rượu*40 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*20 Thức ăn cam*100

  • 30/03
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Tinh hoa tướng đỏ*10 Thuốc tu luyện*200
500 Mảnh pb đỏ*1 Cơm nắm*10 Thuốc tu luyện*300
1000 Cơm Nắm*15 Thú hồn*2000 Thuốc tu luyện*500
2000 Tướng hồn*1000 Ngọc độn giáp*4 Tinh hoa tướng đỏ*30
5000 Rượu*20 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*10 Thức ăn cam*50
10000 Rượu*40 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*20 Thức ăn cam*100

  • 01/04
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Tinh hoa tướng đỏ*10 Thuốc tu luyện*200
500 Mảnh pb đỏ*1 Cơm nắm*10 Thuốc tu luyện*300
1000 Cơm Nắm*15 Thú hồn*2000 Thuốc tu luyện*500
2000 Tướng hồn*1000 Ngọc độn giáp*4 Tinh hoa tướng đỏ*30
5000 Rượu*20 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*10 Thức ăn cam*50
10000 Rượu*40 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*20 Thức ăn cam*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn