Quà Tuần

Thời Gian:

  • 26/03 - 01/04

Điều kiện :

  • Nạp 5000 KNB

Server : 

  • S1 > S119
Ngày Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3
Ngày 1 Rương thú cưỡi đỏ*30 Ngọc tinh luyện PB*1000 KNB*1888
Ngày 2 Rương thú cưỡi đỏ*30 Ngọc tinh luyện PB*2000 KNB*2888
Ngày 3 Rương thú cưỡi đỏ*20 Ngọc tinh luyện PB*5000 KNB*3888

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn