Tầm Bảo Sư

Thời Gian:

  • 26/03 & 01/04

Server : 

  • S1 - S127

Nội Dung:

Số lần yêu cầu Thưởng
20 Hộp Quậy Phá*3
30 Hộp Quậy Phá*2
40 Hộp Quậy Phá*2
60 Hộp Quậy Phá*2
80 Hộp Quậy Phá*1
100 Hộp Quậy Phá*1
120 Hộp Quậy Phá*1

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn