Diệt phản quân

Thời Gian:

  • 03/04, 05/04, 07/04, 09/04

Server : 

  • S1 - S119
Điều kiện Phần thưởng
Diệt 5 phản quân Bánh Ít*3
Diệt 10 phản quân Bánh Ít*2
Diệt 15 phản quân Bánh Ít*2
Diệt 20 phản quân  Bánh Ít*1
Diệt 25 phản quân Bánh Ít*1