Giỗ Tổ Hùng Vương

Thời Gian:

  • 02/04 - 08/04

Server : 

  • S1 - S119
Vật Phẩm Số lượng yêu cầu Số lần đổi
Thuốc tu luyện*30 Bánh Ít*1 200
Quyển thức tỉnh*50 Bánh Ít*1 200
Đá Tinh Luyện Quý*20 Bánh Ít*1 50
Ngọc tinh luyện pháp bảo*40 Bánh Ít*2 100
Mảnh cánh cao*5 Bánh Ít*15 5
Vé Sử Thi*5 Bánh Ít*20 10
Rương ngự thú cam*15 Bánh Ít*20 4
Quẻ xăm*500 Bánh Ít*5 20
Rương thăng kim*5 Bánh Ít*15 3
Mảnh tướng đỏ*150 Bánh Ít*100 1
Đá chú linh đỏ*1 Bánh Ít*20 + 10000 KNB 1
Đá chú linh 7 màu*1 Bánh Ít*40 + 20000 KNB 1
Thần khí nguyên linh trung*5 Bánh Ít*10 + 1000 KNB 5
Mảnh thú cưỡi đỏ*2 Bánh Ít*10 + 1000 KNB 5
Mảnh cánh cao*10 Bánh Ít*10 + 1500 KNB 5
Thuốc tu luyện*1000 Bánh Ít*10 + 500 KNB 20
Đá chú linh 7 màu*1 Bánh Ít*50 + 15 Cẩm Chướng 2
Rương thức thần đỏ*100 Bánh Ít*50 + 30 Cẩm Chướng 1
Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*80 Bánh Ít*50 + 50 Cẩm Chướng 1
Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1*80 Bánh Ít*50 + 30 Cẩm Chướng 1
Rương chiến vũ cơ đỏ*100 Bánh Ít*50 + 50 Cẩm Chướng 1
Lôi thần*1 Bánh Ít*50 + 75 Cẩm Chướng 1
Hắc thiên vũ*1 Bánh Ít*50 + 150 Cẩm Chướng 1
Ngọc tấn công lv8 Bánh Ít*50 + 25 Cẩm Chướng 3
Ngọc tinh luyện pháp bảo*5000 Bánh Ít*50 + 25 Cẩm Chướng 3
Thời trang vàng - Ma giới*1 Bánh Ít*50 + 500 Cẩm Chướng 1

Server : 

  • S120 - S128
Item Số lượng yêu cầu Số lần đổi
Thuốc tu luyện*20 Bánh Ít*1 100
Quyển thức tỉnh*20 Bánh Ít*1 100
Đá Tinh Luyện Quý*20 Bánh Ít*1 100
Mảnh pháp bảo đỏ*1 Bánh Ít*10 3
Mảnh tướng đỏ hiếm*150 Bánh Ít*75 1
Mảnh tướng đỏ*150 Bánh Ít*50 1
Đá chú linh cam*1 Bánh Ít*40 5

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn