Nạp mỗi ngày


Thời Gian:

  • 02/04 - 04/04

Server : 

  • S1 - S119
Số ngày nạp Phần thưởng
1 Kẹo*5 Bạc*2000k KNB*500
2 Rương chiến vũ cơ đỏ*10 Trống Trận*500 Đức tâm*30
3 Đá chú linh đỏ*1 Trống Trận*500 Đức tâm*50

Thời Gian:

  • 05/04 - 08/04

Server : 

  • S1 - S119

Số ngày nạp Phần thưởng
1 Ngọc Độn Giáp*2 Mảnh đá chú linh đỏ*20 Bạc*1000k
2 Ngọc Độn Giáp*3 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Bạc*2000k
3 Ngọc Độn Giáp*4 Mảnh đá chú linh đỏ*50 Bạc*3000k
4 Đá chú linh 7 màu*1 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Bạc*4000k

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn