Quà Đăng Nhập Lễ

Thời Gian:

  • 02/04

Server : 

  • S1 - 128
 STT Phần thưởng
1 Vé Tri Ân*1 KNB*333  Thuốc Tu Luyện*500 


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn