Shop Thời Trang

Server : 

  • S1 - S119
Update thời trang
Shingen dũng sĩ luyện rồng
Tadakatsu Võ Sĩ Mặt quỷ

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn