Tầm Bảo Sư

Thời Gian:

  • 02/03, 04/04, 06/04, 08/04

Server : 

  • S1 - S127

Nội Dung:

Số lần yêu cầu Thưởng
20 Bánh Ít*3
30 Bánh Ít*2
40 Bánh Ít*2
60 Bánh Ít*2
80 Bánh Ít*1
100 Bánh Ít*1
120 Bánh Ít*1

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn