Thưởng thêm phó bản

Thời Gian:

  • 02/04 vs 08/04

Server : 

  • S120-128
Mô tả: Khi tham gia vượt phó bản chính tuyến - tinh anh - quốc chiến vô song có tỉ lệ nhận thêm Bánh Ít