Tích Lũy Nạp nhận thưởng hấp dẫn

Thời Gian:

  • 02/04 - 08/04

Server : 

  • S1 > S116

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng
200 Bạc*3000k Ngọc độn giáp*2 Kẹo*5
500 Bạc*5000k Ngọc độn giáp*3 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Ngọc độn giáp*5 Kẹo*15
2000 Rương mảnh thức thần đỏ*20 Ngọc độn giáp*10 Kẹo*20
5000 Vé Sử Thi*200 Vé tổ chức - lớn*1 Kẹo*25
10000 Rương mảnh thức thần đỏ*80 Ngọc độn giáp*20 Kẹo*30
15000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*10 Ngọc tinh luyện PB*3000 Kẹo*35
20000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*20 Ngọc tinh luyện PB*4000 Kẹo*40
30000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*30 Ngọc tinh luyện PB*5000 Kẹo*45
40000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*40 Thuốc tu luyện*10000 Kẹo*50
60000 Mảnh thú cưỡi đỏ 6 chọn 1*50 Thuốc tu luyện*20000 Kẹo*55

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn