Tiệm Giảm Giá

Server : 

  • S1-S119

Thời Gian:

  • 02/04 - 08/04

Vật Phẩm Giá Giá giảm Số lần mua
Cơm nắm*5 250 125 4
Rượu*5 250 125 6
Vé Sử Thi*1 200 150 50
Mảnh cánh cao*1 500 300 50
Rương thú cưỡi đỏ 3 chọn 1 1000 800 30
Rương thú cưỡi đỏ 6 chọn 1 1500 1300 30
Đá chú linh đỏ*1 40000 30000 5
Đá chú linh 7 màu*1 8000 60000 15
Thần khí nguyên linh - trung*1 1000 500 10
Rương thăng kim*1 300 200 20
Đá ngũ linh*1 7000 3000 2
Mảnh tướng đỏ *10 1000 500 30
Mảnh tướng đỏ *10 1500 700 30

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn