Diệt phản quân

Thời Gian:

  • 10/04, 12/04, 14/04

Server : 

  • S1 - S119
Điều kiện Phần thưởng
Diệt 5 phản quân Kẹo*1
Diệt 10 phản quân Kẹo*1
Diệt 15 phản quân Kẹo*1
Diệt 20 phản quân  Kẹo*1
Diệt 25 phản quân Kẹo*1