Nạp mỗi ngày


Thời Gian:

  • 09/04 - 11/04

Server : 

  • S1 - S119
Số ngày nạp Phần thưởng
1 Kẹo*5 Vé xúc xắc*5 KNB*500
2 Rương chiến vũ cơ đỏ*10 Vé xúc xắc*7 Đức tâm*30
3 Đá chú linh đỏ*1 Vé xúc xắc*9 Đức tâm*50

Thời Gian:

  • 12/04 - 15/04

Server : 

  • S1 - S119

Số ngày nạp Phần thưởng
1 Vé xúc xắc*5 Mảnh đá chú linh đỏ*20 Bạc*1000k
2 Vé xúc xắc*7 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Bạc*2000k
3 Vé xúc xắc*9 Mảnh đá chú linh đỏ*50 Bạc*3000k
4 Đá chú linh 7 màu*1 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Bạc*4000k

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn