Tầm Bảo Sư

Thời Gian:

  • 09/03, 11/04, 13/04, 15/04

Server : 

  • S1 - S119

Nội Dung:

Số lần yêu cầu Thưởng
20 Kẹo*1
30 Kẹo*1
40 Kẹo*1
60 Kẹo*1
80 Kẹo*1

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn