Tiêu Vàng Hoàn Trả

Thời gian: 

  • 09/04-16/04

Server : 

  • S1-119
Mốc tiêu Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
500 Mảnh đá chú linh đỏ*10 Ngọc tinh luyện pháp bảo*200 Vật tế cam*20
1000 Mảnh đá chú linh đỏ*20 Ngọc tinh luyện pháp bảo*400 Vật tế cam*50
2000 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Ngọc tinh luyện pháp bảo*600 Vật tế cam*70
5000 Mảnh đá chú linh đỏ*40 Ngọc tinh luyện pháp bảo*800 Vật tế cam*100
10000 Mảnh đá chú linh đỏ*50 Ngọc tinh luyện pháp bảo*1100 Vật tế cam*120
20000 Mảnh đá chú linh đỏ*60 Ngọc tinh luyện pháp bảo*1400 Vật tế cam*150
40000 Ngọc tấn công lv6*1 Mảnh thức thần đỏ*10 Vật tế cam*180
60000 Ngọc tấn công lv6*2 Mảnh thức thần đỏ*20 Vật tế cam*190
80000 Ngọc tấn công lv7*2 Mảnh thức thần đỏ*30 Vật tế cam*200
100000 Ngọc tấn công lv8*1 Mảnh thức thần đỏ*40 Vật tế cam*200
150000 Ngọc tấn công lv9*1 Mảnh thức thần đỏ*50 Vật tế cam*300


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn