Diệt phản quân

Thời Gian:

  • 17/04, 19/04, 21/04

Server : 

  • S1 - S120
Điều kiện Phần thưởng
Diệt 5 phản quân Rượu Hoa Cúc*1
Diệt 10 phản quân Rượu Hoa Cúc*2
Diệt 15 phản quân Rượu Hoa Cúc*2
Diệt 20 phản quân  Rượu Hoa Cúc*2
Diệt 25 phản quân Rượu Hoa Cúc*3
Diệt 30 phản quân Rượu Hoa Cúc*3