Đổi Thưởng

Thời Gian:

  • 16/04 - 23/04

Server : 

  • S1 - S120

Nội Dung:


Vật Phẩm Số lượng yêu cầu Số lần đổi
Thuốc tu luyện*20 Rượu Hoa Cúc*1 100
Quyển thức tỉnh*20 Rượu Hoa Cúc*1 100
Đá Tinh Luyện Quý*10 Rượu Hoa Cúc*1 100
Mảnh pháp bảo đỏ*1 Rượu Hoa Cúc*20 3
Mảnh tướng đỏ hiếm*75 Rượu Hoa Cúc*75 1
Mảnh tướng đỏ*150 Rượu Hoa Cúc*100 1
Đá chú linh cam*1 Rượu Hoa Cúc*40 5
Nước Linh Luyện*10 Rượu Hoa Cúc*5 50
Tinh hồn thiết*10 Rượu Hoa Cúc*5 20
Rương chiến vũ cơ đỏ*10 Rượu Hoa Cúc*100 2
Mảnh cánh cao*20 Rượu Hoa Cúc*100 2


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn