Quà Tuần

Thời Gian:

  • 16/04 - 22/04

Điều kiện :

  • Nạp 5000 KNB

Server : 

  • S1 > S119
Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Ngày 1 Nguyên thach*5000 Bạc*10000k KNB*1888
Ngày 2 Nguyên thach*10000 Bạc*20000k KNB*2888
Ngày 3 Nguyên thach*30000 Bạc*30000k KNB*3888

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn