Tầm Bảo Sư

Thời Gian:

  • 16/04, 18/04, 20/04, 22/04

Server : 

  • S1 - S120

Nội Dung:

Số lần yêu cầu Thưởng
20 Rượu Hoa Cúc*1
30 Rượu Hoa Cúc*1
40 Rượu Hoa Cúc*2
60 Rượu Hoa Cúc*3
80 Rượu Hoa Cúc*3
100 Rượu Hoa Cúc*5

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn