Ải Tinh Anh

Thời Gian:

  • 23/04 - 06/05

Server : 

  • S1 - S120

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng
15 Mỏ Lết*1
20 Mỏ Lết*2
30 Mỏ Lết*3
40 Mỏ Lết*4
50 Mỏ Lết*5
60 Mỏ Lết*6

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn