Diệt phản quân

Thời Gian:

  • 23/04 - 06/05

Server : 

  • S1 - S120
Điều kiện  Phần Thưởng
Diệt 5 phản quân Mỏ Lết*1
Diệt 10 phản quân Mỏ Lết*2
Diệt 15 phản quân Mỏ Lết*2
Diệt 20 phản quân  Mỏ Lết*2
Diệt 25 phản quân Mỏ Lết*3
Diệt 30 phản quân Mỏ Lết*3