Lễ 30/4 và 1/5

Thời Gian:

  • 23/04 - 06/05

Server : 

  • S1 - S120
Vật Phẩm Số lượng yêu cầu Số lượng Số lần đổi
Thuốc tu luyện*100 Mỏ Lết 6 100
Quyển thức tỉnh*100 Mỏ Lết 3 100
Đá chú linh cam*1 Mỏ Lết 23 5
Thần khí nguyên linh trung*1 Mỏ Lết 11 20
Nước Linh Luyện*10 Mỏ Lết 1 100
Thức ăn cam*10 Mỏ Lết 11 20
Mánh cánh sơ*10 Mỏ Lết 11 5
Rương ngự thú cam*10 Mỏ Lết 115 10
Rương xu tướng lam*10 Mỏ Lết 115 10
Rương xu tướng tím*2 Mỏ Lết 10 10
Rương xu tướng cam*1 Mỏ Lết 10 10
Rương xu tướng đỏ*1 Mỏ Lết 30 10
Mảnh tướng đỏ*150 Mỏ Lết 100 5
Mảnh tướng đỏ hiếm*150 Mỏ Lết 170 5
Ngọc phá cách*100 Mỏ Lết 110 1
Rương ngự thú đỏ 6 chọn 1*40 Giỏ Hàng 25 5
Mảnh cánh cao*100 Giỏ Hàng 15 5
Vé Sử Thi*600 Giỏ Hàng 75 1
Nguyên thạch*10000 Giỏ Hàng 15 10
Rương thăng kim*10 Giỏ Hàng 10 10
Đá ngũ linh*1 Giỏ Hàng 10 10
Thuốc tu luyện*10000 Giỏ Hàng 15 10
Dị Quỷ Tinh*200000 Giỏ Hàng 15 10
Thời trang vàng - Ma Giới Giỏ Hàng 500 1* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn