Tầm Bảo Sư

Thời Gian:

  • 23/04 - 06/05

Server : 

  • S1 - S120

Nội Dung:

Số lần yêu cầu Thưởng
20 Mỏ Lết*1
30 Mỏ Lết*1
40 Mỏ Lết*2
60 Mỏ Lết*3
80 Mỏ Lết*3
100 Mỏ Lết*5

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn