Tích Lũy Nạp nhận thưởng hấp dẫn

Thời Gian:

  • 30/04 -06/05

Server : 

  • S1 > S120

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng
200 Bạc*3000k Vé xúc xắc*2 Kẹo*20
500 Bạc*5000k Vé xúc xắc*4 Kẹo*20
1000 Cơm Nắm*15 Vé xúc xắc*6 Kẹo*20
2000 Mảnh thức thần Shuten Doji*20 Vé xúc xắc*10 Kẹo*20
5000 Mảnh thời trang cao*64 Vé xúc xắc*20 Kẹo*25
10000 Mảnh thức thần Shuten Doji*80 Vé xúc xắc*30 Kẹo*30
15000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ Hajime*20 Mảnh thời trang hiếm*64 Kẹo*35
20000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ Hajime*20 Ngọc tinh luyện PB*4000 Vé Tri Ân*1
30000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ Hajime*40 Ngọc tinh luyện PB*5000 Kẹo*45
40000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ Hajime*40 Thuốc tu luyện*10000 Kẹo*50
60000 Mảnh chiến vũ cơ đỏ Hajime*60 Thuốc tu luyện*20000 Kẹo*55

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn