Diệt phản quân

Thời Gian:

  • 08, 10, 12/05

Server : 

  • S1 - S120
Điều kiện  Phần Thưởng
Diệt 5 phản quân Vé xúc xắc*1
Diệt 10 phản quân Vé xúc xắc*1
Diệt 15 phản quân Vé xúc xắc*1
Diệt 20 phản quân  Vé xúc xắc*2
Diệt 25 phản quân Vé xúc xắc*2
Diệt 30 phản quân Vé xúc xắc*2