Hoàn Trả Đặc Biệt

Thời gian:

  •  07/05 - 09/05

Nội Dung:

Mô tả: Trong thời gian hoạt động, nạp tích lũy đạt mốc thưởng

Server : 

  • S1 > S119
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Trống trận*200 Mảnh ngũ linh*5 Nguyên Thạch*1000
500 Trống trận*300 Mảnh ngũ linh*10 Nguyên Thạch*2000
1000 Trống trận*400 Mảnh ngũ linh*15 Nguyên Thạch*3000
2000 Trống trận*500 Mảnh ngũ linh*20 Nguyên Thạch*4000
5000 Trống trận*600 Mảnh ngũ linh*25 Nguyên Thạch*5000
7500 Trống trận*700 Đức tâm*30 Kẹo*30
10000 Trống trận*800 Đức tâm*30 Kẹo*40
15000 Trống trận*900 Đức tâm*30 Kẹo*50
* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn