Nạp Đúng Mốc

Server : 

  • S1 - S116

Thời gian:

  • 07/05
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Dị Quỷ Tinh*20000 Kẹo*5
500 KNB*588 Dị Quỷ Tinh*50000 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Dị Quỷ Tinh*100000 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Dị Quỷ Tinh*200000 Kẹo*30
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 09/05
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Dị Quỷ Tinh*20000 Kẹo*5
500 KNB*588 Dị Quỷ Tinh*50000 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Dị Quỷ Tinh*100000 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Dị Quỷ Tinh*200000 Kẹo*30
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 11/05
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Dị Quỷ Tinh*20000 Kẹo*5
500 KNB*588 Dị Quỷ Tinh*50000 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Dị Quỷ Tinh*100000 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Dị Quỷ Tinh*200000 Kẹo*30
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100

  • 13/05
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 Rượu*15 Dị Quỷ Tinh*20000 Kẹo*5
500 KNB*588 Dị Quỷ Tinh*50000 Kẹo*10
1000 Cơm Nắm*15 Dị Quỷ Tinh*100000 Kẹo*15
2000 KNB*1088 Dị Quỷ Tinh*200000 Kẹo*30
5000 KNB*2888 Mảnh đá chú linh 7 màu*40 Kẹo*50
10000 KNB*5888 Mảnh đá chú linh 7 màu*100 Kẹo*100


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn