Nạp Hoàn Trả

Thời Gian:

  • 10/05 và 12/05

Nội dung : 

  • S1 - S120
Điều kiện Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
200 KNB*188 Kẹo*10 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *3
500 KNB*288 Kẹo*20 Thần Khí Nguyên Linh-Trung *5
1000 KNB*488 Kẹo*20 Thần Khí Nguyên Linh-Cao *1
2000 KNB*688 Kẹo*20 Rượu*20
5000 KNB*888 Kẹo*25  

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn