Nạp mỗi ngày


Thời Gian:

  • 07/05 - 09/05

Server : 

  • S1 - S120
Số ngày nạp Phần thưởng
1 Kẹo*5 Bạc*1000k KNB*500
2 Rương chiến vũ cơ đỏ*10 Bạc*2000k Đức tâm*30
3 Đá chú linh đỏ*1 Bạc*3000k Đức tâm*50

Thời Gian:

  • 10/05 - 13/05

Server : 

  • S1 - S120

Số ngày nạp Phần thưởng
1 Quỷ Tinh*200000 Mảnh đá chú linh đỏ*20 Bạc*1000k
2 Quỷ Tinh*300000 Mảnh đá chú linh đỏ*30 Bạc*2000k
3 Quỷ Tinh*500000 Mảnh đá chú linh đỏ*50 Bạc*3000k
4 Đá chú linh 7 màu*1 Mảnh đá chú linh đỏ*100 Bạc*4000k

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn