Quà Tuần

Thời Gian:

  • 07/05 - 13/05

Điều kiện :

  • Nạp 5000 KNB

Server : 

  • S1 > S119
Ngày Vật Phẩm 1 Vật Phẩm 2 Vật Phẩm 3
Ngày 1 Mảnh chiến vũ cơ Thiếu Tướng *20 Vé tri ân*1 KNB*1888
Ngày 2 Mảnh chiến vũ cơ Thiếu Tướng *30 Bạc*20000k KNB*2888
Ngày 3 Mảnh chiến vũ cơ Thiếu Tướng *30 Bạc*30000k KNB*3888

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn