Tầm Bảo Sư

Thời Gian:

  • 07, 09, 11, 13, 15/05

Server : 

  • S1 - S120

Nội Dung:

Số lần yêu cầu Thưởng
20 Vé xúc xắc*1
30 Vé xúc xắc*1
40 Vé xúc xắc*1
60 Vé xúc xắc*2
80 Vé xúc xắc*2
100 Vé xúc xắc*2

* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn