Thưởng Hoàn Trả

Thời Gian:

  • 07/05 - 13/05

Server : 

  • S1 > S120

Nội Dung:

Điều kiện Vật phẩm 1 Vật phẩm 2
200 Ngọc Tinh Luyện PB*100 Thuốc tu luyện*500
500 Ngọc Tinh Luyện PB*200 Thuốc tu luyện*1000
1000 Ngọc Tinh Luyện PB*300 Thuốc tu luyện*1500
2000 Ngọc Tinh Luyện PB*400 Thuốc tu luyện*2000
5000 Ngọc Tinh Luyện PB*500 Thuốc tu luyện*3000
10000 Ngọc Tinh Luyện PB*600 Thuốc tu luyện*5000
15000 Ngọc Tinh Luyện PB*700 Thuốc tu luyện*7000
20000 Ngọc Tinh Luyện PB*800 Thuốc tu luyện*8000
30000 Ngọc Tinh Luyện PB*900 Thuốc tu luyện*9000
40000 Ngọc Tinh Luyện PB*1000 Thuốc tu luyện*15000
60000 Ngọc Tinh Luyện PB*1100 Thuốc tu luyện*25000* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn