Tích Lũy Nạp nhận thưởng hấp dẫn

Thời Gian:

  • 07/05 - 13/05

Server : 

  • S1 > S120

Nội Dung:

Điều kiện Phần thưởng
200 Bạc*3000k Thần hồn*500 Kẹo*20
500 Bạc*5000k Thần hồn*1000 Kẹo*20
1000 Cơm Nắm*15 Bạc*7000k Kẹo*20
2000 Mảnh thức thần Shuten Doji*20 Bạc*9000k Kẹo*20
5000 Dị Quỷ Tinh*500000 Bạc*10000k Kẹo*25
10000 Mảnh thức thần Shuten Doji*80 Bạc*15000k Kẹo*30
15000 Mảnh chiến vũ cơ Thiếu Tướng *20 Bạc*20000k Kẹo*35
20000 Thời trang main đỏ Ujiyasu*1 Ngọc tinh luyện PB*4000 Vé Tri Ân*1
30000 Mảnh chiến vũ cơ  Thiếu Tướng *40 Ngọc tinh luyện PB*5000 Kẹo*45
40000 Mảnh chiến vũ cơ  Thiếu Tướng *40 Thuốc tu luyện*10000 Kẹo*50
60000 Mảnh chiến vũ cơ  Thiếu Tướng*60 Thuốc tu luyện*20000 Kẹo*55


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn