Tích Nạp 3 Ngày

Thời Gian:

  • 07/05 - 09/05

Server : 

  • S1 - 120
Điều kiện Phần thưởng
200 KNB*200 Thuốc tu luyện*500 Ngọc tinh luyện pb*100
500 KNB*300 Thuốc tu luyện*1000 Ngọc tinh luyện pb*200
1000 KNB*500 Thuốc tu luyện*3000 Ngọc tinh luyện pb*300
2000 KNB*1000 Thuốc tu luyện*5000 Ngọc tinh luyện pb*400
5000 KNB*3000 Thuốc tu luyện*10000 Vé Tri Ân*1
10000 KNB*5000 Thuốc tu luyện*20000 Ngọc tinh luyện pb*1000


* Thông tin event lấy ingame làm chuẩn